Mijn geloofsovertuiging

Voordat ik dit blogje schrijf heb ik lang nagedacht over wat hier geschreven wordt. Is het nodig? Wil ik het wel delen? Krijgen we heel veel onbegrip en discussie? Deze zaken en nog vele andere dwaalden en dwalen door mijn hoofd. Echter dringt bij mij ook de vraag waarom ik hier zo over nadenk. Ben ik bang om uitgelachen te worden? Kan het mij en mijn familie persoonlijk schaden? Doe ik door dit te schrijven God niet te kort of wil ik op Zijn stoel gaan zitten. Uiteindelijk heb ik toch gekozen om dit te delen. Te meer daar ik gedoopt ben, belijdenis van het geloof heb afgelegd, onze kinderen heb laten dopen en elke zondag naar de kerk ga om daar te horen wat God ons te zeggen heeft in Zijn onfeilbaar Woord. Dit brengt mij direct bij de kern van het geloof. Ik geloof onvoorwaardelijk dat wat God in Zijn Woord ons bekend maakt. Tevens dat de Heere Jezus voor ons naar deze wereld heeft willen komen om onze zonden te willen lijden en sterven. Wie wij ook zijn en hoe groot onze zonden zijn, Hij is gekomen om voor ons verlossing te brengen en Hij heeft dit volbracht door Zijn sterven aan het kruis. Er knagen bij mij een aantal zaken die ik graag wil delen en die mij van het hart moeten. Er is in mijn ogen heel veel misverstand over diverse zaken. Hierbij denk ik aan bijvoorbeeld de weigerambtenaar en homofelie etc. Zoals ik eerder al aangaf is de Bijbel de norm in deze. De Bijbel is duidelijk en er staat in de Bijbel dat dit voor God een zeer grote zonde is. De Bijbelteksten waarin hierover geschreven wordt zijn te vinden in bijv. 1 Timotheus 1:9-10, Romeinen 1:27-32, 1 Korinthiers 6:9-10. Hoe moeten christen omgaan met mensen die deze zonden bedrijven. In mijn beleving niet anders dan dat de Bijbel ons leert. Wij moeten wanneer wij liefde hebben voor deze mensen (en een oprecht christen dient toch bezorgt te zijn voor de toekomst van onze mede mensen) hen waarschuwen en hen wijzen op de weg die zij gaan. Het is onze plicht om zonden te benoemen en te laten zien welke weg er bewandeld wordt en waar dit toe leidt. Veelal gebeurt het dat bijvoorbeeld mensen met een homofile levenswijze vernederd, beschimt en uitgejouwd worden. Dit is zeker niet Bijbels. De Heere Jezus leert ons anders. Hij geeft ons als voorbeeld dat we moeten waarschuwen en helpen wanneer dit kan. Ons leven, als christenen, dient een voorbeeld te zijn waar niet-christenen kunnen zien dat ook hun toekomst ons wat doet. Uiteindelijk gaat het erom dat de God verheerlijkt wordt. Dit houdt in dat een christen niet kan meewerken aan zaken zoals het homohuwelijk, euthenasie of op een andere wijze levensbeeindiging zoals abortus. Hiervoor geldt dat we deze zaken wanneer dit ons direct of indirect raken moeten voorleggen in het gebed. Het leven van iemand die als christen te boek staat wordt door degene die in zijn/haar omgeving leven bekeken en gemonitord. Wanneer het leven dat wij leven niet in overeenstemming is met wat wij belijden dan kan het zo zijn dat wij een ‘sta in de weg’ zijn voor anderen. Het oordeel zal ons dan zwaar treffen en wat nog erger is we doen de Heere Jezus en de Heilige Geest en de Vader ernstig te kort. Uiteraard voor zover wij Hen te kort kunnen doen, want alles wat wij doen is te kort. Tot slot. Wat heb ik nu eigenlijk willen zeggen, maar misschien is dit niet geheel uit de verf gekomen. Laten we vragen aan de Heere om kracht, wijsheid hoe we leven en wat we zeggen moeten. Laten we vragen of Hij ons wil helpen om een voorbeeld te zijn voor anderen en dat we mensen mogen wijzen waar de weg hen naartoe leidt. Vragen of onze zonden vergeven worden en dat wij niet meedoen met achterklap (roddelen) enz., maar dat we een oprechte betrokkenheid mogen hebben bij een ieder die om ons heen staat in privé-, werk-, overige situaties.

Dit bericht is geplaatst in persoonlijk, politiek & religie. Bookmark de permalink.